Opatření pro návštěvy klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem platná od 11. 10. 2021

Doba návštěv:                        od 10.00 do 17.00

Pravidla návštěvy:

 • Vstupem do zařízení návštěva ručí a zodpovídá za svoji bezinfekčnost;
 • Návštěva předloží:
  • doklad o negativním výsledku absolvovaného PCR (platnost 7 dní);
  • doklad o negativním výsledku absolvovaného POC (antigenního) testu, potvrzení od zaměstnavatele či školské instituce, případně SMS zprávu potvrzující absolvování testu a k tomu čestné prohlášení o pravdivosti (platnost 72 hodin);
  • návštěva může využít individuálně zakoupeného samotestu, který je nutno provést přímo v zařízení za účasti zaměstnance MSSS Boskovice (platnost vždy na danou návštěvu);
  • lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID – 19 v posledních 180 dnech;
  • národní certifikát o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů (platnost 9 měsíců od aplikace 1.dávky);
  • dle platné legislativy nelze pro uskutečnění návštěvy v zařízení akceptovat test na protilátky.

Výše uvedené doklady jsou Vaším majetkem, nezůstávají v MSSS Boskovice, pouze ověříme skutečnosti v nich uvedené.

 • Návštěvní doba: každý den od 10.00 hodin do 17.00 hodin.
 • Návštěva bude povolena pouze osobám bez příznaku COVID onemocnění, při vstupu do zařízení provedou dezinfekci rukou a bude jim změřena tělesná teplota.
 • Návštěva po celou dobu pobytu v zařízení musí používat vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Návštěva nebude povolena u klientů, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě.

V zájmu ochrany zdraví našich klientů je bezpodmínečně nutné dodržovat nastavená opatření k zabránění šíření onemocnění v zařízení a řídit se instrukcemi personálu. V případě jejich porušení nebude návštěva umožněna, nebo může být předčasně ukončena. Po každé návštěvě je místnost vyvětrána a je provedena dezinfekce ploch.


Vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provádí v našem okolí toto odběrové místo:

https://www.nembce.cz/testovani-covid-19

Seznam odběrových míst zjistíte také u Vašeho praktického lékaře.

Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení nadřízených orgánů (sledujte www.msssboskovice.cz).

Vydáno: V Boskovicích dne 11. 10. 2021
Bc. Marie Sáňková , ředitelka MSSS Boskovice, p. o.


Dodržujte prosím stanovená opatření k návštěvám: