Vzdělávání zaměstnanců 2014

Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách (§ 109 a §111) ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost zabezpečit pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům další vzdělávání v rozsahu alespoň 24 hodin za kalendářní rok.  Městská správa sociálních služeb v roce 2014 zabezpečuje vzdělávání těchto pracovníků zejména realizací seminářů prostřednictvím vzdělávacích agentur DONASY,  LINET a CURATIO. V zařízení také budou probíhat supervize a konzultace formou metodické podpory.

Zvýšením odborného růstu se zvýší sebedůvěra zaměstnanců, což přispěje k větší motivaci a produkci kvalitnějších poskytovaných služeb.

14. 1. Proměny stáří a gerontooblek

Gerontoblek je speciální oblek, který si oblečete, a máte možnost cítit se alespoň trochu tak, jak se cítí senior. Pomocí něj jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži omezení, zátěž a námahu, kterou nese senior při běžných úkonech nebo činnostech, které vykonáváme normálně, a ani je na sobě nijak nepociťujeme. Vyzkoušeli jsme si pohyb s omezenou pohyblivostí kloubů, s rozostřeným viděním, s omezením sluchu, se zátěží. Kromě toho jsme také vyslechli užitečné rady a připomínky, které nám pomohou v naší práci se seniory a v lepším pochopení jejich potřeb.

Leden až březen - Akademie trénování paměti - 4 bloky

Vzdělávací program využívá aktuální poznatky v oblasti používání aktivizačních technik a rovněž technik pro posílení a udržování kognitivní kondice. Aktivizace života seniorů, zejména u pobytových zařízení, je důležitý faktor prevence proti poklesu kognitivních funkcí, vzniku a vývoji Alzheimerovi choroby a jiných degenerativních chorob spojených se stářím.

24. 3. Supervize

Účelem supervizní podpory je profesní rozvoj týmů, pomoc při řešení pracovní problematiky na pracovišti nebo v práci s klienty, prevence syndromu vyhoření, rozvoj a stabilita personální struktury organizace za pomoci psychologického poradenství a prostřednictvím externího odborníka na supervizní činnost.

1. 4 a 10. 4. Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence

Cílem kurzu bylo osvojit si základy z oblasti Alzheimerovy demence a Parkinsonovy choroby, porozumět příčinám problémového chování s ACH a Parkinsonovou chorobou, pochopit vliv prostředí na rozvoj onemocnění.

16. 6. Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta

Cílem kurzu bylo osvojit si základní znalosti z oblasti mobilizace pacienta, pochopit vliv mobilizace na pacientův zdravotní stav a rychlost rehabilitace, získat praktické dovednosti pro soběstačnost klienta.

13. 9. Metodická podpora

25. 9. Supervize

13.10. Metodická podpora

14.10. Nácvik a manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta

15.10. Supervize

1. 10. Úvod do paliativní péče

Paliativní péče je moderní celosvětově se rozvíjející typ péče, který přináší účinnou pomoc nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám. Cílem kurzu je seznámit účastníky s obecnou paliativní péčí, které základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života klienta sociálních služeb (zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatická komunikace s klientem a jeho rodinou, manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů).

11. 11. Sexualita a její význam v seniorském věku

V rámci semináře se účastníci seznámili s příběhy lidí, kteří si ve vysokém věku uvědomili, že sex není pouze o spojení mezi mužem a ženou, ale zahrnuje také láskyplná objetí, vzrušení z přítomnosti milované osoby. Také se věnoval sexuálním narážkám, projevům sexuálního obtěžování, jak jim čelit a jak se chovat.

22. 10. Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb

Seminář byl zaměřen na bolest jako symptom nebo nemoc, která prochází celým spektrem medicíny, setkáváme se s ní ve všech oborech. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novými postupy a způsoby léčby bolesti.


V průběhu roku 2014 si všichni zaměstnanci splnili povinnost dalšího vzdělávání. Do plánu vzdělávání pracovníků byly zařazeny tematicky zaměřené semináře a školení, konference, metodické podpory, supervize. Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany. Vzdělávání zaměstnanců úseků bylo zaměřeno na oblasti ekonomického, mzdového a personálního účetnictví, stravování v rámci platné legislativy a jejich změn. Zaměstnavatel vytvořil zaměstnancům i příležitost pracovní návštěvy – stáže v jiném sociálním zařízení, aby mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získat nové znalosti a uplatňovat je v praxi.

Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků - všeobecné zdravotní sestry pro výkon povolání registrované sestry musí vlastnit osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR na omezenou dobu platnosti. Zaměstnavatel vytvořil všeobecným zdravotním sestrám příležitosti k individuálnímu vzdělávání a k plnění této povinnosti.