Vzdělávání zaměstnanců 2015

Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách (§ 109 a §111) ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost zabezpečit pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům další vzdělávání v rozsahu alespoň 24 hodin za kalendářní rok.  Městská správa sociálních služeb v roce 2015 zabezpečuje vzdělávání těchto pracovníků zejména realizací seminářů prostřednictvím vzdělávacích agentur DONASY, LINET, CURATIO, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ÚSTÍ NAD LABEM. V zařízení také budou probíhat supervize a konzultace formou metodické podpory.

Jihomoravský kraj zapojil MSSS do svého projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání“ realizovaného Jihomoravským krajem a financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V roce 2014 MSSS přijala nabídku vzdělávání od agentury DONASY v projektu „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“, který je spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt vzdělávání byl sestaven ze dvou modulů první z modul proběhl v roce 2014  a  zaměstnanci MSSS se  účastní navazujících vzdělávacích programů i v roce 2015. Semináře proběhly v terminech 22. ledna, 12. února, 5. a 23. března

donasy_1_2015

donasy_2_2015

17. 2. Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím

Cílem kurzu bylo získat znalosti v oblasti úrazů ve stáří a změn organismu ve stáří, rozpoznat vznik pádů a rizikové faktory pádů, prevence pádů a znát svoji roli při péči o klienta při vzniku a po pádu. Naučit se zabránit vzniku vertebrogenních obtíží.

11. 3. Základy sociální a ošetřovatelské péče v sociálních službách

Seminář byl zaměřen na patofyziologii stárnutí, základní pravidla ošetřovatelské péče seniorů, specifika ve výživě seniorů a ošetřovatelský přístup ke klientům postižených vybranými chorobami zažívacího ústrojí.

14. 4. Zvládání slovní agrese

Cílem kurzu bylo seznámit pracovníky v sociálních službách s „problémovými skupinami klientů“, naučit se zvládat ohrožující verbální i mimoverbální chování klientů a následně pracovníkům v sociálních službách pomoci zefektivnit vlastní styl jednání s lidmi v rozličných typech složitých situací, se kterými se mohou setkat při poskytování jak terénních, tak pobytových sociálních služeb.

3. 6. Zvládání stresu

26. 6. Zvládání stresu

16. 9. Asertivita a efektivní komunikace

24. 11. Výživa osob s demencí

Vzdělávací semináře pro management:
- Řízení lidských zdrojů
- Psychosociální dovednosti a kompetence manažera
- Systém řízení kvality sociálních služeb
- Ekonomika a finanční řízení organizace
- Public relation v sociálních službách