Vzdělávání zaměstnanců 2016

V MSSS je uplatňován program dalšího vzdělávání pracovníků, a to zejména u těch, kteří se věnují přímé práci s uživateli. Rozvíjet znalosti a dovednosti zaměstnanců vyplívá také z celé řady skutečností, např. vznik nových funkcí, zavádění standardů kvality do praxe, zavádění nových metodických postupů, měnící se postoj ke klientovi apod.

Pro všechny zaměstnance je zajištěno pravidelné vzdělávání, které odpovídá potřebám jednotlivých pracovníků a pracovním pozicím. Osobní profesní rozvoj dodává našim zaměstnancům potřebnou jistotu, že odvádějí kvalitní a odbornou práci ve vztahu k uživatelům našeho Domova. Každý zaměstnanec MSSS má zpracován individuální „ Plán dalšího vzdělávání zaměstnance“.

Vzděláváním zaměstnanců se i nadále snažíme reagovat a v pracovních postupech aplikovat nejnovější poznatky vědy. Důraz je kladen také na výběr nových pracovníků, jejichž citlivý přístup k seniorům je základem úspěchu a oboustranné spokojenosti.

2. 2. Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace

Seminář měl za cíl odtabuizovat téma smrti, pomoci pracovníkům sociálních služeb, aby se uměli se smrtí vyrovnat a aby o ní mohli mluvit nejen s klienty, ale i jejich nejbližšími.

18. 2. Supervize

2. 3. Individuální plánování a model AEDL

Model AEDL je úspěšně využíván v Německu již několik let. Je stále zdokonalován. Získané informace lze využít v individuální práci s klientem a pomoci mu najít smysl v obtížných životních situacích a přispět tak ke kvalitě jeho života.

Základní kurz Bazální stimulace

Ve dnech 8. 3. – 9. 3. 2016 proběhlo v Městské správě sociálních služeb Boskovice proškolení pracovníků v Bazální stimulaci. Cílem akreditovaného kurzu bylo proškolit další pracovníky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Boskovice v konceptu Bazální stimulace.

Pracovníci tak získali teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které výrazně zkvalitňují péči o klienty, u nichž je z jakýchkoli příčin změněna možnost komunikace, hybnosti a vnímání.

V konceptu Bazální stimulace naše zařízení pracuje již od roku 2011, v roce 2012 nám byl udělen certifikát „PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE“. V letošním roce Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice prošel resupervizí, jejichž výsledkem bylo prodloužení tohoto certifikátu do roku 2021.

20.4.2016 Demence v obrazech

Tento unikátní seminář byl určen pro všechny, kteří pečují o osoby trpící demencí. Cílem semináře bylo pochopit svět lidí s demencí, odbourat předsudky a nejistotu při práci s lidmi s demencí, odstranit bariéry v komunikaci, naučit se řešit každodenní situace, naučit se adekvátně zodpovědět dotazy klienta a naučit se nenásilně přimět uživatele k běžným činnostem.

24. 5. Odborná konference „Polohování, pohybová intervence“

Obsahem semináře bylo naučit se správně polohovat klienty, základy manipulace s částečně imobilním a imobilním klientem, aktivizace klientů ve smyslu zachování, zvyšování sebepéče a přesuny klientů. Vše bylo zaměřené na správné držení těla personálu při manipulaci s klientem.

24. 5.  Rehabilitační ošetřovatelství

23 .7. , 20. 8. ,10. 9. a 10. 10.  Metodická podpora

22. - 23. 9 Management seminář – Týmová komunikace v sociálních službách, asertivita a prevence konfliktů

4.10. Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb

7.12. Vlhké hojení ran

Již v 60. letech 20. Století bylo prokázáno, že rána, která se hojí ve vlhkém prostředí, má až o 40% kratší dobu hojení ve srovnání s krytím suchým obvazem. Vedle již zavedených přípravků pro vlhké hojení ran se neustále vyvíjí nové preparáty s vylepšenou účinností, na toto téma byla zaměřena pozornost vzdělávací akce.

7. 11. Supervize

20. 10. Kompresivní terapie

Kompresivní terapie slouží k prevenci a léčbě onemocnění žil a lymfatických cév. Jejím cílem je pomocí tlaku usměrnit tok v povrchových a hlubokých žilách. Tím se dosáhne jejich opětovné funkčnosti. Nejčastěji je komprese využívána při léčbě chronické žilní nedostatečnosti.

9.11. Kultura projevu pečovatele aneb tajemství a zásady úspěchu

Vzdělávací program lze vnímat jako komplexního průvodce zásadami, podmínkami a předpoklady úspěšného projevu člověka při interakci ve společnosti s konkretizací na pečující a pomáhající profese. Účastníci byli seznámení s kulturou ústního vyjadřování, prací s hlasem a hlasovými technikami.

Dozvěděli se o slovním a mimoslovním umění komunikátora a také jak odvrátit problém, obnovit a dosáhnout shody při naplnění cílů a společné dohody.