Přímá obslužná péče v DS

Přímá obslužná péče v Domově pro seniory je zajišťována dvacet čtyři hodin denně na základě plánu péče odborně způsobilým personálem.

V rámci péče je uživatelům zajišťována podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  • Pomoc při hygieně, poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Vedou klienty k soběstačnosti, podporují, obnovují a využívají zachované funkce
  • Společně s klientem vytváří a vedou individuální plán v roli klíčových pracovníků
  • Další činnosti (manipulace s prádlem, dbají na čistotu prostředí apod.)