Vzdělávání zaměstnanců 2017

Vzhledem k náročnosti péče o uživatele jednotlivých služeb v MSSS  je nezbytné prohlubování odbornosti pracovníků. Odbornost našich zaměstnanců odpovídá zákonným požadavkům, avšak abychom dokázali držet krok s novými trendy, je naší povinností zajišťovat pro naše zaměstnance další vzdělávání. Témata vychází z individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců a z potřeb organizace. Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu se vzdělávacím plánem organizace a podle potřeb poskytovaných služeb.

14. 2. Supervize

14. 2. Demence v obrazech

Tento unikátní seminář byl určen pro všechny, kteří pečují o osoby trpící demencí. Jelikož přednáška lektorky Mgr. Tajanovské byla velice kvalitní a měla velký přínos pro naše zaměstnance, tak MSSS dala možnost dalším zaměstnancům se v této problematice proškolit a seminář v tomto roce opakovala.

15. 2. Proměny stáří - gerontooblek

Gerontoblek je speciální oblek, který si oblečete, a máte možnost cítit se alespoň trochu tak, jak se cítí senior. Jelikož i tento seminář byl zaměstnanci v přecházejících letech hodnocen velmi pozitivně, MSSS v tomto roce seminář opakovala.

1. 3. Úvod do poradenství pro pozůstalé – o životě, umírání a truchlení

Kurz posluchače seznámil se stále tabuizovaným tématem umírání a smrti v současné společnosti, také s procesem umírání a truchlení, s problematikou ztráty, s postupy vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka.

Posluchači se dozvěděli, jak vhodně komunikovat s umírajícími, jak rozvíjet komunikaci, podporovat a doprovázet pozůstalé. Zjistili, jaké kompetence jsou vhodné pro poradce pro pozůstalé. Získali praktické zkušenosti k aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty. Seznámili se základními zásadami pohřbívání v ČR.

2. - 3. 5. Bazální stimulace

Bazální stimulace je koncept ošetřovatelské péče, běžně užívaný v západoevropských státech. Naše zařízení pracuje na základě tohoto konceptu, kterým výrazně zkvalitňujeme péči o klienta jeho maximální stimulací.

Bazální stimulace je postavena na dvou zásadách:

  • péče se musí stát zážitkem, nikoliv nepříjemnou zkušeností,
  • klient je rovnocenný partner, člověk s vlastní historií a individualitou.

Klientovi nabízíme takové vjemy, o nich může sám rozhodnout, zda je přijme či nikoliv. V péči uplatňujeme doteky, jako základní lidskou schopnost i potřebu. Ruce našich ošetřujících jsou médiem, které umožňuje získat klientovi informaci o sobě samém i o okolním světě. S klientem se snažíme pracovat na úrovni jeho vnímání, aby došlo k vzájemnému porozumění a důvěře. Aktivujeme tím jeho mozkovou činnost stimulací dlouhodobých paměťových drah a smyslových orgánů.

18. 5. Základní pracovní postupy pro omezení přenosných nemocí

Cílem kurzu bylo účastníky seznámit s aktuálními legislativními normami v oblasti hygienických nařízení. Účastníci se naučili znát rizika profesionálních nákaz, naučili se proti nim účelně chránit, osvojili si práci v protiepidemickém režimu a správně používat dekontaminační postupy.

7. - 8. 6. Supervize

17. 10. Supervize

Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli(sociálních služeb), zajišťuje zařízení podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví pracovníci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání.

Supervize není tedy nějakou další zátěží pro pracovníky, ale je to určité privilegium pracovníků pomáhajících profesí, kteří jsou pod zvláštním emočním tlakem a zátěží lidské nouze, s níž se dennodenně setkávají ve své profesi.

18. 10. Úvod do reminiscenční terapie

Reminiscence je založena na uznání důležitosti vzpomínání a vzpomínek s ohledem na zvyšování (resp. udržení stávající) kvality života klientů. Absolventi získali široké spektrum interaktivních, výrazových a kreativních aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti klientů, kteří se terapie účastní.

Absolventi využijí metodu reminiscenční terapie i u klientů se specifickými potřebami, např. u osob s demencí, depresí, mentálním postižením, atd.

7. 11. Bazální stimulace

21. 11.  Sexualita a její význam v seniorském věku

Každý z nás celý život potřebuje mít vztah k sobě a k druhým lidem,  se kterými žije. Ve stáří člověk ztrácí své role, ztrácí partnera a když zůstane sám, někdy sociálně zemře. Chybí láska především k sobě, ale také láska získávaná prostřednictvím dalších vztahů, které nám zůstaly.

V rámci kurzu se účastníci seznámili s příběhy lidí, kteří si ve vysokém věku uvědomili, že sex není pouze o spojení mezi mužem a ženou, ale zahrnuje také láskyplná objetí, vzrušení z přítomnosti milované osoby. Také se účastníci věnovali sexuálním narážkám, projevům sexuálního obtěžování, jak jim čelit a jak se chovat jsou li svědky sexuálního chování mezi klienty.