Certifikáty

Bazální stimulace

Obhajoba certifikátu „Bazální stimulace“

V Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb Boskovice, p.o. proběhla dne 17. 2. 2016 úspěšně resupervize Bazální stimulace.

Bazální stimulace, jejichž cílem je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných s omezenou, částečně či plně narušenou schopností vnímání, komunikace a pohybu, je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích. Péče s těmito prvky je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného.

Supervizor dle výstupního protokolu zhodnotil vysokou míru kvality poskytované péče a neshledal při aplikaci základních a nástavbových prvků žádné pochybení. Na základě výsledků byla platnost certifikátu pracoviště bazální stimulace prodloužena do roku 2021.

Informace ke konceptu bazální stimulace a reminiscenční terapie s výzvou rodinám


Certifikát Vážka

Naše zařízení získalo 1. 3. 2012 certifikát Vážka jako ocenění kvalitní péče o seniory s onemocněním demencí nebo Alzheimerovou demencí. Naším cílem je nyní dosažené standardy péče zachovat a udržet.

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytující kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria, které jsou definovány v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka, ve znění platném v okamžiku konání auditu. Audit provádí tým auditorů České alzheimerovké společnosti. Tým auditorů je tvořen třemi auditory. Audit probíhá v zařízení, které žádá certifikaci po nezbytně dlouhou dobu, zpravidla jeden pracovní den. Certifikát Vážka je udělován nejdéle na 18 měsíců. Po uplynutí platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě výsledků dalšího řádného auditu.

Hodnocení oblastí pro získání certifikátu Vážka

01. Filosofie a strategie péče
02. Aktivity
03. Spolupráce s rodinou
04. Individualizovaná péče
05. Důstojnost
06. Zdravotní péče
07. Zvládání problematic. chování, používání omezovacích prostředků
08. Bezpečnost
09. Výživa a hydratace
10. Celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost
11. První dojem při vstupu do zařízení
12. Společné prostory
13. Pokoje
14. Hygiena
15. Orientace
16. Zázemí pro personál
17. Počet a kvalifikace personálu
18. Kvalifikace personálu v oblasti demencí
19. Potřeby personálu a jejich podpora
20. Zaškolení a další vzdělávání personálu
21. Kompetence pracovníků

Česká alzheimerovská společnost


Obhajoba certifikátu kvality „Vážka“

Domov se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb Boskovice, příspěvkové organizace v červnu 2017 již po čtvrté úspěšně obhájil cenu kvality České alzheimerovské společnosti (ČALS)  - certifikát „VÁŽKA“.

Ocenění, které se nám poprvé podařilo získat již v roce 2012 a příznivé kontrolní závěry letošního auditu jsou nejen velkou motivací a odměnou pro pracovníky domova, ale také významným signálem kvality poskytovaných sociálních služeb pro veřejnost, protože certifikát „VÁŽKA“ uděluje ČALS pouze zařízením, která nejen splňují náročné materiálně technické a personální podmínky, ale na vysoké úrovni také poskytují a profesionálně rozvíjí odborné systémy péče o cílovou skupinu osob s demencí.


Dobrovolníci z řad seniorů získali ocenění Dobrá Duše

cestne_uznani_dobra_duse_2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo jedním z partnerů druhého ročníku projektu Dobrá duše, který oceňuje jednotlivce i instituce, jež pomáhají rozvíjet dobrovolnictví seniorů v České republice. Vítězové jednotlivých kategorií za rok 2013 si ve čtvrtek 3. července převzali certifikáty v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze. Smyslem projektu je aktivizovat dobrovolníky v seniorském věku a zapojit je do činností v sociálních zařízeních. Projekt rovněž podporuje instituce, které vytváří vhodné podmínky pro aktivní seniory. Snahou je zvýšit počet dobrovolníků a posílit jejich vzájemnou spolupráci.

Mezi oceněnými z řad institucí byla i Městská správa sociálních služeb v Boskovicích, která se slavnostního předávání zúčastnila s dobrovolnicí paní Mgr. Kocmanovou Evou, docházející za našimi klienty již tři roky s aktivitou „Zpívání s Evou“.

Projekt Dobrá duše je výborný příklad toho, jak ocenit dobrovolníky, kteří se rozhodli pomáhat ostatním lidem, a také jak ocenit organizace, které pomáhají svou činností šířit myšlenky a rozvoj dobrovolnictví.

Všem dobrovolníkům děkujeme.

dobra_duse_2014


Inspekce kvality

Domov pro seniory MSSS obhájil na výbornou kvalitu sociálních služeb

Ve dnech 6. - 8. září 2011 proběhla v Domově pro seniory Městské správy sociálních služeb inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Předmětem státní inspekční kontroly bylo plnění registračních podmínek a povinností poskytovatelů sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách. Inspekční tým udělil službě Domov pro seniory v Boskovicích 135 bodů, tj. 93,75% z celkového maximálního počtu 144 bodů hodnocených systémem kritérií Standardů kvality sociálních služeb. Poděkování za vynikající výsledek a závěrečný inspekční verdikt „standardy kvality sociální služby splněny výborně“ patří všem pracovníkům, kteří odvádějí v tomto zařízení kvalitní a odbornou práci.

Bc. Marie Sáňková, ředitelka MSSS