Vzdělávání zaměstnanců 2018

23.1. Zásady správné hygienické praxe

Správnou hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků, uplatnění hygienických pravidel a povinností.

13.2. Etika v obrazech ve službách sociální péče

Účastníci tohoto kurzu se seznámili s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolili z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému v různých oblastech.

29.5. Supervize

Supervize byla zaměřena na oblast problémových situací, změny v zákonech týkající se sociálních služeb a metodickou podporu.

13.3. Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb

Vzdělávací program byl veden jako praktický nácvik polohování pomocí modelových situací. Absolventi kurzu se dozvěděli, že polohování neřeší jenom dekubity, ale také zásadním způsobem působí na životní funkce, tedy dýchání, trávení a oběh, že správné polohování významně ovlivňuje bolest, kterou ležící člověk cítí téměř permanentní, a že pomocí polohování se dá úspěšně stimulovat vnímání. Absolventi se naučili bojovat s kontrakturami, takže se naučili, že polohovat by se mělo i v sedě, na vozíku a v křesle. Dozvěděli se, co je to mikropolohování a jak je uplatnit v praxi.

3.5. Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými

Vzdělávací program se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života. Cílem kurzu bylo poskytnout základní informace, jak provádět integrovanou komplexní péči, která předchází a zmírňuje všechny aspekty utrpení umírajícího.

Účastníci si posílili znalosti v komunikaci s umírajícím klientem a jeho blízkými, osvojili si znalosti, jak připravovat nemocného i rodinu na změny, které v souvislosti s nevyléčitelnou nemocí přichází, seznámili se s pocity a potřebami umírajících a rolí pečujících ve vztahu k těmto potřebám. Účastníci jsou schopni vymezit etická pravidla a dále jsou seznámeni s formami pomoci a poradenstvím pro pozůstalé.